Church Administation 2018-2019

Vicar

Fr. P.I Varghese

Ph:9447364119

Trustee

Shibu Scariah

Ph:9446572418/9446596418

SECRETARY

Chacko Varghese

Ph:9846766455

Committee MembersC.A Abraham

Ph:8547147612K.M John

Ph:9847051030Binoy Rajan

Ph:9447024669Johnson K. Abraham

Ph:9961452225K.K James

Ph:9947778714M.T Chacko

Ph:9645401115Jibi Peter

Ph:9388604278Sinu John

Ph:9895510754Prof.Iype C.Philip

Ph:9447720501Varghese Thomas

Ph:9447188061Varghese Mathew

Ph:9349253814Internal Auditor

K.J GeorgeInternal Auditor

K.A ThomasStatutory Auditor

Biju T.B

Diocese Council MembersAby Mathew VargheseChacko T.GKoshy P.J

Malankara Association RepresentativesJohnson K.AbrahamJibi PeterBinoy Rajan

Back to Top